Sea-Delt

Pembangunan Asia Tenggara dalam jangka panjang

การพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะยาว

Pembangunan Asia Tenggara dalam jangka masa panjang

Phát triển Đông Nam Á trong dài hạn

Timog-silangang Pag-unlad ng Asya sa pangmatagalan

ការអភិវឌ្ន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងរយៈពេលវែង

ການພັດທະນາອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໃນໄລຍະຍາວ

အရှေ့တောင်အာရှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည် ရေရှည်တွင် ဖြစ်သည်။

 

Data for research

The SeaDelt website makes historical statistical data and other resources available for the countries of Southeast Asia. It encourages further research in development studies and economic history related to the region.

Data untuk penelitian
Situs web SeaDelt menyediakan data statistik historis dan sumber daya lainnya untuk negara-negara Asia Tenggara. Ini mendorong penelitian lebih lanjut dalam studi pembangunan dan sejarah ekonomi yang terkait dengan wilayah tersebut.

ข้อมูลเพื่อการวิจัย
เว็บไซต์ SeaDelt ทำให้ข้อมูลสถิติในอดีตและทรัพยากรอื่นๆ พร้อมใช้งานสำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งเสริมการวิจัยเพิ่มเติมในการศึกษาการพัฒนาและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาค

Dữ liệu cho nghiên cứu 

Trang web SeaDelt cung cấp dữ liệu thống kê và các dữ liệu liên quan khác cho các quốc gia Đông Nam Á. Trang web có mục đích khuyến khích nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực nghiên cứu phát triển và lịch sử kinh tế liên quan đến khu vực.

Data untuk penyelidikan
Laman web SeaDelt menyediakan data statistik sejarah dan sumber lain untuk negara-negara Asia Tenggara. Ini mendorong penyelidikan lebih lanjut dalam kajian pembangunan dan sejarah ekonomi yang berkaitan dengan wilayah ini.

Data para sa pagsasaliksik
Ginagawa ng website ng SeaDelt na magamit ang makasaysayang data ng istatistika at iba pang mga mapagkukunan para sa mga bansa sa Timog-silangang Asya. Hinihikayat nito ang karagdagang pananaliksik sa mga pag-aaral sa pag-unlad at kasaysayan ng ekonomiya na may kaugnayan sa rehiyon.

ទិន្នន័យសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ
គេហទំព័រ SeaDelt ធ្វើឱ្យទិន្នន័យស្ថិតិប្រវត្តិសាស្ត្រនិងធនធានផ្សេងទៀតអាចរកបានសម្រាប់ប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ វាលើកទឹកចិត្តការស្រាវជ្រាវបន្ថែមនៅក្នុងការសិក្សាអភិវឌ្developmentន៍និងប្រវត្តិសេដ្ឋកិច្ចទាក់ទងនឹងតំបន់។

ຂໍ້ມູນສໍາລັບການຄົ້ນຄ້ວາ
ເວັບໄຊທ SeaDelt ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງປະຫວັດສາດແລະຊັບພະຍາກອນອື່ນມີໃຫ້ກັບປະເທດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ມັນຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຄົ້ນຄ້ວາຕື່ມອີກໃນການສຶກສາພັດທະນາແລະປະຫວັດເສດຖະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາກພື້ນ.

သုတေသနအတွက်ဒေတာ

SeaDelt ဝဘ်ဆိုဒ်သည် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအတွက် သမိုင်းဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များနှင့် အခြားအရင်းအမြစ်များကို ရရှိစေသည်။ ၎င်းသည် ဒေသနှင့်ဆက်စပ်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ လေ့လာမှုများနှင့် စီးပွားရေးသမိုင်းတွင် နောက်ထပ်သုတေသနပြုမှုကို အားပေးသည်။

 

Data for a region pursuing shared interests

Southeast Asia is a region of the world with over 600 million people and 10 countries. They are working to achieve integration in the context of the ASEAN Economic Community that came into force in 2015.

Data for a long-term perspective on development

Economic and social development in ASEAN today is the outcome of a long process that was different from other regions of Asia, particularly South Asia and East Asia.

The World Bank’s 1993 Asian Miracle report suggested that East and Southeast Asian countries followed a similar path of industrialization and development. Kaname Akamatsu’s 1962 flying geese paradigm is a convenient framework for analyzing the successive waves, starting with the Newly Industrializing Economies (South Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapore), then the ASEAN-4 countries (Thailand, Indonesia, Malaysia, The Philippines) and more recently China and Vietnam, followed by Cambodia, Laos and Myanmar. 

But was this the case in the long term? Population densities were lower in Southeast Asia than in Japan. Countries had comparative advantages in primary commodity production for export. Rice was relatively abundant and affordable in the region. Ethnic Chinese entrepreneurs played an important role in business development. Underpopulation led to the arrival of millions of labour migrants from China and India in the past. These are some parameters that shaped the institutions and development paths of the economies and societies of Southeast Asia in ways different from South and East Asia.

The past is an important factor that shaped the current state of development in the countries of the region and that influences their future development opportunities.

Data on economic and social development are since the 1990s provided online by key agencies like the Asian Development Bank (ADB) and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). These data inform our understanding of Southeast Asia today and its development during the last 25 years.

But many opportunities remain for relevant comparative research reaching back well before the 1990s. Institutions that guide today’s development in the countries of Southeast Asia were shaped over centuries. Available resources today are the result of at least 100 years of capital accumulation, and decennia of investment in human capital formation. Patters of demography and urbanisation, inequality and social mobility in Southeast Asia today are the outcomes of developments in the past.

Comparative research depends on the availability of data. Many such data exist, but they are not in the same place and online for all 10 countries in Southeast Asia that are now ASEAN members. The difficulty of finding such data is a major hurdle for further research. SeaDelt aims to overcome that impediment.

 


Last update on Tuesday 9 August 2022 (06:12) by  Pierre van der Eng

 

Editor : Jean-Pascal Bassino [UMR IAO]

Contact : Jean-Pascal Bassino

Hosting by : TGIR HUMA-NUM

© 2017 CNRS / ENS Lyon

Last update: Monday 5 February 2024 (13:07) +

Page rendering in 0.003s  


ID  Password